Završeni radovi na uređenju korita u Visokom

Završeni radovi na uređenju korita u Visokom

Primopredajom radova ozvaničeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Cilj je smanjiti rizik od poplava a time i velikih materijalnih

Primopredajom radova ozvaničeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Cilj je smanjiti rizik od poplava a time i velikih materijalnih šteta usljed čestih plavljenja na ovom području.

Na betonski zid, visine 1,5 metara,  oslanja se obloga od betonskih prizmi položenih na tamponski sloj u nagibu 1:2,5  do visine velikih voda stogodišnjeg povratnog perioda.  Postavljeni pragovi dodatno stabiliziraju korito. Od 2012. godine, kada su počeli radovi na lijevoj obali, do danas, za uređenje korita  Bosne u Visokom  Agencija za vodno područje rijeke Save uložila je 2 miliona i 150 hiljada maraka. I uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu rađeno je u fazama.

Ukupna vrijednost ovog projekta je milion i 800 hiljada maraka, Agencija za vodno područje rijeke Save uložila je 1,6 miliona. Grad Visoko je podržao radove sa  200 hiljada maraka.

Planiran je i nastavak regulacije nizvodno od Gradskog mosta. U ovoj godini se vrši sanacija desne obale Bosne u naselju Ozrakovići u Visokom. Radovi obuhvataju mašinsko čišćenje i uklanjanje materijala, sječenje stabala čiji je promjer veći od 10 cm, izmjenu cijevi za isput oborinskih voda i izradu obaloutvrde u dužini od 28 metara. Prema zahtjevu Grada Visoko, za oblogu su predviđene betonske prizme na kosini obaloutvrde kao i na izvedenim radovima uzvodno od ove dionice, uvažavajući činjenicu da je osiguranje lijeve obale rijeke projektovano i djelomično izvedeno sa betonskim šestougaonim prizmama.  Radovima će biti spriječeno dalje propadanje i zaštićen lokalni put uz rijeku Bosnu u naselju Ozrakovići a time i povećana sigurnost stanovništva.

Energetika.ba