Energetika.ba
Novosti

Odluka UIO: Nema poskupljenja plina u bocama za domaćinstva

Autor: Energetika.ba
Odluka UIO: Nema poskupljenja plina u bocama za domaćinstva

Nakon održanog sastana predstavnika Udruženja plinara BiH – u osnivanju i Uprave za indirektno oporezivanje, a u cilju potpunog pojašnjenja primjene Izmjena i dopuna Zakona o akcizama, Uprava je donijela dopunu Obavijesti za prodaju plina u bocama za domaćinstva bez obračuna putarine.

Dopuna obavijesti o postupanju uvoznika i distributera nafte, naftnih derivata i plina u BiH odnosi se na jasnije pojašnjenje pojma krajnjeg korisnika, gdje su preciznije definisani uslovi pod kojima se može vršiti promet plina u BiH bez plaćanja putarine. Uvoznik tečnog naftnog plina isti može uvesti u Bosnu i Hercegovinu bez obračuna i plaćanja putarine, ako će ga prodavati direktno krajnjim korisnicima.

Prilikom uvoza podnosi Izjavu o tome da prijavljeni tečni naftni plin nije namijenjen za pogon motornih vozila, odnosno nije namijenjen za dalju prodaju, osim direktne prodaje krajnjem kupcu ili prodaje putem distributera krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila (plin za zagrijavanje i za industrijske procese, plin u bocama za domaćinstvo i industriju). Radi dokazivanja da se radi o prometu tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, proizvođač ili uvoznik može pribaviti izjavu kupca (punionice ili distributera) ,da isti nabavlja isključivo radi prodaje krajnjim korisnicima, a koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. Za prometovane količine plina proizvođač ili uvoznik vodi evidenciju o prometu izvršenom punionicama i distributerima tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila.

- Distributerom, u vezi sa prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravno lice koje kupi plin od proizviođača ili uvoznika i isti prometuje isključivo do krajnjeg korisnika.

- Punionicom, u vezi sa prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravno lice koje posjeduje dozvole za djelatnost punjenja plina u boce izdate u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju oblast nafte i naftnih derivata, te ispunjavaju minimalne tehničke uslove za obavljanje te djelatnosti.

- Distributerom plina u bocama, u vezi sa prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravno lice koje kupi plin od punionice i isti prometuje isključivo do krajnjeg korisnika.

Svi obveznici (uvoznik, proizvođač, punionica, distributer i distributer plina u bocama), koji krajnjim korisnicima vrše promet tečnog naftnog plina u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila vode evidenciju o tako prometovanim količinama u elektronskom ili pisanom obliku (na web stranici UIO).

Na prometovane količine tečnog naftnog plina za koje se kontrolom utvrdi da ne postoji ili je nevjerodostojna evidencija kojom se dokazuje da tečni naftni plin nije prometovan za pogon motornih vozila izvršiće se obračun i plaćanje putarine.

Energetika.ba