Energetika.ba
Obnovljivi izvori

Vlada FBIH dala dozvolu za izgradnju dvije fotonaponske elektrane

Autor: Energetika.ba
Vlada FBIH dala dozvolu za izgradnju dvije fotonaponske elektrane
Foto: Ilustracija

Vlada Federacije BiH usvojila je informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „Lena 1” i „Lena 2” privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude.

Data je i prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju ovih fotonaponskih elektrana instalisane nazivne snage po 75 MW i odobrene snage priključenja po 75 MW, koje se planiraju graditi u Mostaru.

Za FNE „Lena 1” planirana godišnja proizvodnja električne energije je od 101.731 MWh, a planira se graditi na lokalitetu Miljkovići. Planirana godišnja proizvodnja električne energije za FNE „Lena 2” je od 104.256 MWh, a planira se graditi na lokalitetu Pologa.

Premijer Federacije BiH zadužen je da ove informacije sa zaključcima uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

U informacijama je, između ostalog, navedeno da će razvoj fotonaponskih elektrana na lokaciji Grada Mostara biti od općeg značaja za lokalnu i regionalnu zajednicu u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih plinova. Također, pored prihoda koje će ostvarivati FNE, ostvarilo bi se i smanjenje emisija CO₂. Ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO₂, NOx i čvrstih čestica.

U informacijama su navedene i realizovane i aktivnosti koje su u toku, kao i planovi za naredni period.