Energetika.ba
Zaštita okoliša

ESAP BiH 20230+: Zajedno do boljeg okoliša/životne sredine BiH

Autor: Energetika.ba
ESAP BiH 20230+: Zajedno do boljeg okoliša/životne sredine BiH

U Bosni i Hercegovini počela je realizacija projekta izrade Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine BiH za period do 2030. i dalje (ESAP BiH 2030+).

ESAP BiH 2030+ predstavlja strateški dokument u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoliša u BiH i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje.

Očekuje se da će taj dokument poboljšati politike u oblasti okoliša/životne sredine u državi i olakšati usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti na različitim nivoima vlasti – BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH (BDBiH).

Cjelokupni dokument ESAP-a će sadržavati četiri akciona plana, po jedan za svaki nivo vlasti (BiH, FBiH, RS i BD BiH), te sedam EU oblasti okoliša/životne sredine: voda, otpad, biodiverzitet, kvalitet zraka, klimatske promjene i energetika, sigurnost hemikalija i buka, upravljanje resursima i upravljanje pitanjima okoliša/životne sredine.

Priprema ESAP-a BiH 2030+ je povjerena Štokholmskom institutu za okoliš/životnu sredinu (SEI), koji će nadležnim organima isporučiti ključni instrument za ostvarivanje održivosti u oblasti okoliša/životne sredine i unapređenje zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj zemlji, saopćeno je iz tog švedskog instituta.

Finansijsku podršku realizaciji projekta pruža Ambasada Kraljevine Švedske u BiH.

Na dugoročnoj osnovi, projekat će unaprijediti okoliš/životnu sredinu u BiH kao i napredak u procesu približavanja BiH članstvu u EU.

Prema navodima iz Izvještaja UN-a iz 2018., BiH se, uprkos napretku još suočava sa ozbiljnim izazovima u oblasti okoliša/životne sredine.

To su, između ostalih, zagađenost zraka, problemi u upravljanju otpadom i pročišćavanju otpadnih voda, krčenje šuma, zabrinutost u pogledu uticaja proizvodnje hidroenergije na vodne resurse i biološku raznolikost, te potreba za proglašavanjem više zaštićenih područja - što su sve pitanja čije će rješavanje biti obuhvaćeno ESAP-om BiH 2030+.

Projekt ESAP 2030+ trebao bi biti okončan u aprilu 2022. godine.

Energetika.ba / FENA