Energetika.ba
Zaštita okoliša

KJKP Rad: Odbacujemo optužbe da se odlaganje otpada ne vrši u skladu s propisima

Autor: Energetika.ba
KJKP Rad: Odbacujemo optužbe da se odlaganje otpada ne vrši u skladu s propisima

U potpunosti odbacujemo sve optužbe upućene na KJKP Rad d.o.o. Sarajevo u kojima se navodi da se odlaganje komunalnog otpada ne vrši na sanitaran način niti u skladu sa propisima, navodi se u saopćenju KJKP Rad.

Iz ovog preduzeća kazali su da kao razlog navode upravo suprotne činjenice, tj. odlaganje se isključivo vrši na sanitaran način i u skladu sa Rješenjem o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom broj: 05-23-2966/12 III od 29.05.2014. godine, a kao dokaz tome navodimo inspekcijski pregled od strane inspektora zaštite okoliša koji je izvršen 28. avgusta ove godine i to po prijavi građana.

U Zapisniku koji je sačinjen od strane Inspektora konstatovano je slijedeće: "Obilaskom terena nije primijećen smrad osim uobičajenog koji je prisutan na deponiji. Tretman otpada se izvršava ,odnosno vrši u skladu sa tačkom 5. stav 5.4. Rješenja o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom broj 05-23-2966/12 III od 29.05.2014. godine."

Kada je u pitanju zagađenost zraka, iz Rada ističu da ovo preduzeće još od 2013. godine putem akreditovane i certificirane institucije vrši monitoring na godišnjem nivou.

"U izvještajima koji se sačinjeni na bazi mjerenja kvaliteta zraka na predmetnoj lokaciji mobilnom labaratorijom za svaku godinu konstatovano je da je zagađenost svih polutanata ispod graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. novine FBiH 01/12.). Uporedo sa ovakvim sanitarnim odlaganjem otpada Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vrši radove na otplinjavanju aktivne plohe sa ciljem da se vrši prikupljanje plina koji se stvara u tijelu deponije i cijeli sistem će biti povezan na postrojenje za proizvodnju električne energije ili eventualnim njegovim spaljivanjem. Za sve navode po ovom pitanju KJKP Rad d.o.o. Sarajevo posjeduje pismene dokaze koje je spremno prezentovati svakoj zainteresovanoj strani i isti su provjerljivi", kazali su iz KJKP Rad.

Ističu da im je cilj upoznati javnost da su preduzete aktivnosti na implementaciji uspostave Regionalnog centra za upravljanje otpadom, čime će se znatno poboljšati uslovi odlaganja komunalnog otpada sa ciljem unapređenja postojećih kapaciteta za prihvat i iskorištavanje otpada.

"Ovdje se radi o uspostavi reciklažnog dvorišta za kabasti i građevinski otpad, te nabavku roto sita gdje će navedene aktivnosti u velikoj mjeri smanjiti količine otpada koje će završiti u tijelu deponije. Napominjemo da se vode aktivnosti na rješavanju problema procijedih voda i to od strane posebnog tima u koji su uključene relevantne i stručne osobe. Navedene aktivnosti se odvijaju u skladu sa Programom aktivnosti na sanaciji sarajevskog kućnog otpada u periodu 2016-2020.god. koji je donesen od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dana 12.10.2016. godine."

Energetika.ba / FENA