Energetika.ba
Zaštita okoliša

Organizacije civilnog društva u promociji zaštite okoliša

Autor: Energetika.ba
Organizacije civilnog društva u promociji zaštite okoliša

Osnovni cilj projekta ELAN jeste pružiti podršku organizacijama civilnog društva (OCD) da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Hercegovini - kazala je Lejla Šuman, šefica misije REC Ureda u Bosni i Hercegovini.

Projekt ELAN je mreža organizacija civilnog društva (OCD) za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša, koji finansira Švedska agencija za razvoj i saradnju Sida, a implementira Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, ured za BiH.

Kako je kazala za Fenu Šuman, da bi se dostigao projektni cilj, sve je organizirano u nekoliko komponenti, počevši od promotivne aktivnosti.

Druga komponenta je jačanja kapaciteta okolišnih OCD-a s obzirom da se organizacije civilnog društva suočavaju sa brojnom izazovima kao što su nedostatak finansiranja, reprezentativnosti, transparentsnosti, internog upravljanja i kapaciteta kao i nedostatkom resursa za realizaciju svojih aktivnosti.

Treća komponenta je grant komponenta.

- S obzirom da smo spomenuli da se civilnog društva suočavaju se sa brojnom izazovima kao što su nedostatak finansiranja i nedostatak resursa za realizaciju svojih aktivnosti ova komponenta upravo je namijenjena OCD za realizaciju konkretnih aktivnosti na terenu - kaže Šuman.

Grant komponenta je podijeljena u tri faze. Prva grupa grantova namijenjena je unutrašnjem jačanju kapaciteta samih OCD-a. U okviru ove grant komponente bit će dodijeljeno najmanje 15 grantova u ukupnom iznosu od 150.000 eura.

Druga grupa namijenjena je manjm organizacijama za implemenetaciju aktivnosti u lokalnim zejednicama iz oblasti zaštite okoliša (zaštita zraka, biodiverziteta, voda i upravljanje otpadom). U okviru ove grant komponente bit će dodijeljeno najmanje 15 grantova u ukupnom iznosu od 225.000 eura.

Treća grupa usmjerena je većim i naprednijim organizacijama za implemenetaciju aktivnosti u koji se tiču umrežavanja i učešća javnosti u procesu donošenja odluka iz oblasti zaštite okoliša. U okviru ove grant komponente bit će dodijeljeno najmanje sedam grantova u ukupnom iznosu od 455.000 eura.

Četvrta komponenta je za dijalog i umrežavanje.

- Nedostatak političkog dijaloga sa civilnim društvom generalno pa tako i u oblasti zaštite okoliša i nedovoljno učešće javnosti u procesu odlučivanja, jedan je od uzroka opšteg nezadovoljstva prema organima vlasti. U modernim evropskim društvima, aktivna građanska participacija razvija se kroz razne mehanizme participativne demokratije koja omogućava iznalaženje održivih rješenja kroz zajednički dijalog građana, organa vlasti, eksperta i interesnih grupa - navodi Šuman.

Projekti poput ovog, dalje navodi, trebaju da doprinesu što jačem i čvršćem uvezivanju svih institucija u BiH jer saradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema.

- Kroz tu komponentu bit će održan niz konsultativnih sastanaka i foruma između nadležnih ministarstava i OCD-a. Bit će urađeni i tzv. 'Position Papers' koji će biti predstavljeni nadležnim institucijama a koji se tiču usklađivanja zakonodavstva BiH sa EU propisima (vezano za Poglavlje 27.) u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji - istaknula je.

Posljednji dio se tiče izrade plana upravljanja otpadom Republike Srpske.

Ta komponenta odnosi se na izradu strateškog dokumenta za Republiku Srpsku 'Plan upravljanja otpadom'. Plan će biti urađen u prvoj godini implementacije projekta. Kroz tu komponentu institucije za zaštitu životne sredine iz tog entiteta ojačat će kapacitete za planiranje u oblasti upravljanja otpadom i time omogućiti napredak u dostizanju EU standarda u oblasti zaštite životne sredine i doprinjeti napretku Republike Srpske i BiH u procesu pristupanja EU.

Vrijednost projekta je 1,4 miliona eura i trajat će 36 mjeseci.

REC Ured u Bosni i Hercegovini osnovan je u martu 1997. godine s ciljem da pruži adekvatnu podršku unapređenju zaštite i očuvanja okoliša u BiH.

Od svog osnivanja, REC ured u BiH radio je na promovisanju dijaloga među različitim interesnim stranama u sektoru zaštite okoliša (vladin sektor, nevladine organizacije, naučno-istraživačke institucije, poslovni sektor i mediji).