Kadić traži da institucije BiH pokrenu pregovore sa Srbijom o uređenju vodoprivrednih odnosa

Kadić traži da institucije BiH pokrenu pregovore sa Srbijom o uređenju vodoprivrednih odnosa

Zastupnik Jasmin Kadić uputio je inicijativu na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kojom se od državnih institucija traži da se odmah pokrene

Zastupnik Jasmin Kadić uputio je inicijativu na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kojom se od državnih institucija traži da se odmah pokrene pitanje ostvarivanja prava na dio proizvedene električne energije iz HE Zvornik i HE Bajina Bašta na granici sa Srbijom.

On je predložio da se uputi inicijativa prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da se odmah pokrene pitanje ostvarivanja prava na dio proizvedene električne energije iz HE Zvornik i HE Bajina Bašta na granici sa Srbijom. Također, da se pokrenu pregovori sa Vladom Republike Srbije o uređenju vodoprivrednih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

O ovoj incijativi Zastupnički dom Parlamenta FBiH izjasnit će se na prvoj narednoj redovnoj sjednici Zastupničkog doma PFBiH.

Kadić je u obrazloženju naveo kako je neosporno da prema međunarodnim propisima koji regulišu međugranično korištenje voda i njihove pravedne raspodjele, BiH polaže pravo na ostvarivanje prava na dio proizvedene električne energije proizvedene u HE Zvornik i HE Bajina Bašta.

“Država Bosna i Hercegovina raspolaže pravom na korištenje električne energije iz zajedničkog hidropotencijala na rijeci Drini prema utvrđenim i prihvaćenim aktima i dokumentima u vrijeme dok su još egzistirale kao socijalističke republike, ali to pravo nikada nije ostvarila. To ima za posljedicu da cjelokupno proizvedenu električnu energiju iz ove dvije hidroelektrane koristi R Srbija, odnosno EP Srbije”, naveo je Kadić.

On ističe da za razliku od dokumenata potpisanih sa Republikom Hrvatskom (Ugovor između Vlade R Hrvatske i Vlade BiH o uređivanju vodoprivrednih odnosa), između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, po pitanju upravljanja vodnim potencijalom i uređenja vodoprivrednih odnosa, nije potpisan niti jedan dokument.

“Pošto se radi o šteti nastaloj po osnovu velike količine proizvedene električne energije, od početka proizvodnje pa do danas, a prisvajanje se i dalje nastavlja, potrebno je što hitnije pristupiti rješavanju ove problematike. Vlada FBiH je prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pokretala ovo pitanje još 2009.godine, ali do danas prema odgovoru Vlade FBiH koji sam dobio 17.11.2017.godine, od imenovanih nije dobila odgvor, niti je obaviještena da li je pokrenuto pitanje rješavanja ovog problema”, napisao je Kadić.

Zaključio je da prema dostupnim informacijama Vijeće ministara BiH nije zauzelo konačan stav po ovom pitanju, niti isti prezentovalo u međudržavnim razgovorima sa Srbijom, a što bi posebno bilo važno s obzirom da su ponovo otvoreni pregovori o razgraničenju između države BiH i Republike Srbije.

Energetika.ba / Klix.ba