Prognozni model za sliv rijeke Bosne

Prognozni model za sliv rijeke Bosne

Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosna), finansirala je Evrops

Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosna), finansirala je Evropska unija u sklopu programa IPA 2014.

Cilj je bio uspostaviti jedinstveni sistem hidroloških predviđanja za sliv Bosne kao i direktnihpritoka Save – rijeka Ukrine, Brke i Tinje u skladu s Direktivom o poplavama EU.

Primjena prognoznog modela je od velikog značaja za institucije nadležne za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini.

Osim Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i JU Vode Srpske, pristup sistemu imaju i entitetski Hidrometeorološki zavodi, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta te Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Riječ je o informatičkoj platformi koja povezuje podatke prikupljene sa hidrološkihi meteoroloških stanicau jedinstveni sistem na kojem su prikazana stanja vodostaja Bosne i direktnih pritoka Save.

Ovako prikupljeni podaci služe za prognoziranje nivoa voda, proticaja i količina padavina na referentim profilima nekoliko dana unaprijed. Koristeći 2D hidraulički model moguće je procijeniti koja područja mogu biti ugrožena u slučaju pojave određenog poplavnog događaja.

Pravovremenom prognozom,informiranjem stanovništva i usmjerenim djelovanjem nadležnih institucija, u znatnoj mjeri se smanjuje rizik od ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara na područjima pogođenim poplavama.

Kako bi približili projektne rezultate stanovništvu koje živi uz ove vodotoke, delegacija Evropske unije je inicirala snimanje promotivnog videa o sistemu ranog upozoravanja na poplave. Njegovo predstavljanje planirano je za 14. april kada će i zvanično biti završen projekat uspostave prognoznog modela za sliv rijeke Bosne.

Energetika.ba