Energetika.ba
Termoenergija

TE "Tuzla" - 250 miliona KM za ekološke projekte u periodu 1996-2017.godina

Autor: Energetika.ba
TE "Tuzla" - 250 miliona KM za ekološke projekte u periodu 1996-2017.godina

U TE ¨Tuzla¨ u 2017.godini, proizvedeno je 3.472.267 MWh električne energije i 115.665 MWh toplotne energije i tehnološke pare, uz utrošak 3,8 miliona tona uglja.

Ukupna ulaganja Termoelektrane u protekloj godini bez kapitalnih izdvajanja, iznosila su 8,6 miliona KM, od čega 2,1 milion KM za ekološke projekte, što je 24 procenta od ukupnih investicija u prošloj godini.

„ U projekte u oblasti ekologije, TE „Tuzla“ je od 1996. godine do danas, investirala 250 miliona KM. Direktni efekti zamjene elektrofiltera, ugradnje pneumatskog transporta pepela, sanacije rashladnih tornjeva, zatvaranja povratnih voda sa šljačišta i drugih investicija su smanjenje emisija npr. čvrstih čestica u zrak za 78 procenata u 2017. u odnosu na 2010. godinu i smanjenje zagađenja vode za 97 procenata u odnosu na 2014.godinu.“- kazao je dr. Izet Džananović, direktor TE ¨Tuzla¨ prezentirajući pokazatelje poslovanja.

Ispunjavajući zakonima propisane obaveze, TE ¨Tuzla¨ je u protekloj godini, za naknade za zaštitu voda, korištenje opće korisnih funkcija šuma, zagađenje zraka i naknadu koja podrazumijeva izdvajanje i usmjeravanje dijela prihoda ostvarenog radom TE, Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Tuzlanskom kantonu i Gradu Tuzla, uplatila 8,3 miliona KM. Od stupanja na snagu zakona kojima su regulisane navedene naknade do 2017.godine, uplaćano je 59 miliona KM.

„Po osnovu naknade za zagađenje zraka, TE ¨Tuzla¨ je do danas Fondu za zaštitu okoliša FBiH uplatila blizu 30 miliona KM, dok je na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog radom termoelektrana, Termoelektrana od 2015.godine kada je Zakon stupio na snagu do danas, u budžet Grada Tuzla uplatila 16 miliona KM. Uz uplaćene naknade, Termoelektrana je u okviru saradnje sa Gradom Tuzla, u realizaciju projekata Prijateljskog okruženja investirala 3,6 ,miliona KM, Gradu je bez naknade na korištenje ustupljen vodovodni sistemi vrijednosti 247 hiljada KM, te zemljište za izgradnju gradskog groblja čija je vrijednost veća od 2 miliona KM.“- rekao je dr. Džananović, naglašavajući da je zakonima propisano da su sredstava izdvojena po osnovu naknada, namjenjena za finansiranje projekata zaštite okoliša, energetske efikasnosti i poboljšanje uslova života u lokalnoj zajednici.

TE ¨Tuzla¨ s ciljem društveno odgovornog djelovanja, u narednom periodu nastavlja aktivnosti na ulaganju u ekološke projekte, uz očekivanje podrške od strane nadležnih ministarstava, kako bi projekti bili realizovani u što kraćem roku.

Urađena ja Studija o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju objekta odsumporavanja dimnih plinova blokova 5 i 6, za koju je u toku ocjena u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Strateški cilj JP Elektroprivrede BiH je izgradnja Bloka 7 zamjenskog za blokove 3 i 4, koji će za razliku od blokova koje mijenja, biti tehnloški napredniji i ekološki prihvatljivi.

U narednom periodu planirana je izrada analize uticaja na kvalitet zraka u tuzlanskoj kotlini s podacima o pojedinačnom učešću emitera na kvalitet zraka. Analizu će izraditi Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Tuzla.

Energetika.ba