Energetika.ba
Zaštita okoliša

Nadležni u KS poručuju: Odlaganje otpada na deponiji Smiljevići vrši se na sanitaran način

Autor: Energetika.ba
Nadležni u KS poručuju: Odlaganje otpada na deponiji Smiljevići vrši se na sanitaran način

U zajedničkoj izjavi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP Rad su istakli da se otpad na deponiji u naselju Smiljevići odlaže na sanitaran način, uprkos brojnim pritužbama građana.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP "Rad" obavjijestili su Općinu Novi Grad kao i cjelokupnu javnost da se odlaganje komunalnog otpada na deponiji Smiljevići vrši na sanitaran način i da se ni u jednom momentu nije odstupilo od predviđene tehnologije odlaganja.

"Od decembra 2016. godine kada je puštena u rad nova ploha za sanitarno odlaganje otpada, komunalni otpad se propisno odlaže, kompaktira, prekriva inertnim materijalom, odnosno zemljom. Do kraja ove godine planirana je izgradnja nove sanitarne plohe za odlaganje komunalnog otpada veličine 3.300 m²", navode u saopćenju.

Poručuju da se intenzivno radi na implementaciji Programa sanacije sarajevske deponije za period 2016-2020 u kojem su sadržane brojne mjere i radovi koje treba realizovati, a samo u ovoj godini prema posebno usvojenom Planu Vlade Kantona Sarajevo izdvojena su sredstva u iznosu od preko 1,3 miliona KM.

"Glavni cilj je uspostaviti Regionalni centar za upravljanje otpadom u Smiljevićima kojim će se obezbijediti bolji uslovi za odlaganje komunalnog otpada, a istovremeno i unaprijediti postojeći kapaciteti za prihvat i iskorištavanje otpada poput izgradnje reciklažnog dvorišta i kapaciteta za odvojeno zbrinjavanje građevinskog otpada te drugo. Za poboljšanje rada na deponiji izdvojena su značajna finansijska sredstva iz Budžeta KS za nabavku nove opreme, među kojima su buldožer za razgrtanje otpada, kompaktor za zbijanje otpada i bager gusjeničar za aktivnosti na otplinjavanju u tijelu deponije te drobilice za građevinski otpad", dodaju.

Naglašavaju da kontinuirano rade na rješavanju problema procjednih voda sa deponije Smiljevići, kao i na sanaciji i uspostavi sistema za otplinjavanje starog i aktivnog dijela deponije.

"Od aprila do augusta 2018. godine instalirano je pilot postrojenje za prečišćavanje procjednih voda koje će olakšati izbor najefikasnije tehnologije za prečišćavanje procjednih voda, odnosno izgradnju prečistača. U istoj funkciji se provodi detaljan monitoring procjednih voda od strane eksternih laboratorija, dok 'Rad' preko priručne laboratorije vrši konstantan monitoring procjednih voda sa tijela deponije. Treba naglasiti da nema konačnog rješenja za prečišćavanje procjednih voda dok se ne izgradi kanalizacioni sistem u naselju Zabrđe, a što je u nadležnosti Općine Novi Grad kojoj je Vlada KS već doznačila sredstva za ovu namjenu. Naime, na osnovu iskustva u zemljama članicama EU dokazano je da je prečišćavanje ovih voda do nivoa koji zahtijevaju propisi za ispuštanje u prirodni recipijent, kao što je sada slučaj, tehnološki izuzetno složeno i veoma skupo, zbog čega je puno prihvatljivije rješenje sa aspekta investicionih i pogonskih troškova ispust u sistem javne kanalizacije. U toku su radovi čije se okončanje očekuje do kraja septembra na uspostavljanju 35 bušotina za prikupljanje deponijskog plina sa centralne plohe, uvezivanje u sistem za otplinjavanje i povezivanje na baklju za spaljivanje ili eventualno energetsko iskorištavanje u ovisnosti od količine i koncentracije metana. Ova aktivnost će, između ostalog, uticati i na smanjenje neugodnih mirisa sa odlagališta, a koji su, nažalost, sve prisutniji u posljednje vrijeme usljed povišenih ljetnih temperatura i obilnih kišnih oborina te povećane koncentracije vlage koji pogoduju bržoj razgradnji otpada", navodi se u saopćenju.

Energetika.ba / Klix.ba