Energetika.ba
Novosti

RAE: EPCG u prednosti u ranim fazama otvaranja tržišta

Autor: Energetika.ba
RAE: EPCG u prednosti u ranim fazama otvaranja tržišta
Elektroprivreda (EPCG) je, za raziliku od ostalih snabdjevača u Crnoj Gori, već decenijama pozicionirana blizu kupaca, što se može smatrati prednošću u ranim fazama otvaranja tržišta, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

To se, kako su kazali, može smatrati prednošću u periodima edukacije potrošača o mogućnostima koje su im na raspolaganju.

"Tržište električne energije u Crnoj Gori otvoreno je od 1. januara 2009. godine za sve kupce, osim za domaćinstva, dok su kupci iz kategorije domaćinstva stekli pravo da biraju svog snabdjevača električnom energijom 1. januara 2015. godine", podsjetili su predstavnici RAE.

Oni su naveli da je polovinom 2016. godine operator distributivnog sistema formiran kao posebno preduzeće Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), što konačno obezbjeđuje nediskriminatoran pristip distributivnom sistemu od svih snadbjevača.

"Iste godine regulator je donio Pravila o promjeni snabdjevača krajnjih kupaca električne energije obezbjeđujući jednostavan postupak promjene snabdjevača bez naknade", kazali su iz RAE agenciji Mina biznis.

Iako su time, kako tvrde, uslovi za razvoj maloprodajnog tržišta, odnosno jačanja konkurencije stvoreni, tokom prošle godine krajnje kupce koji pripadaju kategoriji domaćinstva snabdijevala je samo EPCG.

"Pored EPCG, još četiri energetska subjekta posjeduju licencu snabdjevača električnom energijom i to Montenegro Bonus, Energia gas and power Podgorica, Uniprom Nikšić i Petrol Crna Gora", precizirali su iz RAE.

Kada je u pitanju nadzor nad energetskim subjektima, iz RAE su saopštili da se kontrola rada i poslovanja preduzeća obavlja u kontinuitetu, na osnovu plana rada regulatora za odnosnu godinu.

"Tako je u toku realizacija plana za ovu godinu, u okviru koje se kontrola obavlja prema planiranoj dinamici. Važno je napomenuti da RAE obavlja kontrolu i mimo planiranog, ako se za to ukaže potreba", kazali su iz RAE.

Kotrole se obavljaju neposredno, na licu mjesta, i posredno, kroz stalnu analizu periodične i povremene izvještajne dokumentacije koju su energetski subjekti dužni da dostavljaju RAE.

"Predmeti kontrola koje su sprovedene tokom prošle godine su, zavisno od subjekta, bili i ugovori i saradnja sa učesnicima na tržištu, dodjela prekograničnih kapaciteta i upravljanje zagušenjima, obračun gubitaka na interkonektivnim vodovima u tranzitu, pripreme za otvaranje maloprodajnog tržišta električne energije", rekli su iz RAE.

Predmet kontrola su bili i izrada profila potrošnje kao uslov za razvoj maloprodajnog tržišta, realizacija planova investicija, parametri kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, uvoz i izvoz električne energije, ostvarenje stope gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu.

"RAE je u prethodnom perodu posebnu pažnju poklanjala uređenju međusobnih odnosa energetskih subjekata, ali i odnosa između energetskih subjekata i korisnika, kroz zaključivanje ugovora", dodali su iz RAE.

Oni su objasnili da je to rađeno iz razloga što novo metodološko rješenje, koje je utvrđeno sredinom 2016. godine, podrazumijeva da će cijena, po kojoj kupci kod kojih se snaga mjeri, plaćaju korišćenje sistema zavisiti od odstupanja izmjerene snage u odnosu na snagu koju će, prema svojim potrebama, ugovoriti sa operatorom sistema.

"Glavni motiv za uvođenje novog pristupa je činjenica da su operatori sistema dužni da razvijaju elektroenergetski sistem polazeći od trenutnog stanja i uvažavajući zahtjeve i izražene potrebe korisnika", kazali su iz RAE.

Novo metodološko rješenje prepoznaje finansijske posljedice za korisnike čije potrebe odstupaju od planova i uvodi pravičnu raspodjelu troškova među korisnicima.

U postupku obavljanja kontrola kod elektroenergetskih subjekata, kako su dodali, pod posebnom pažnjom je bila i primjena Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom koje je RAE donijela u sredinom prošle godine.

Tokom prve dvije godine primjene Pravila, aktivnosti elektroenergetskih kompanija obuhvataju prikupljanje i obradu podataka koji se odnose na mjerenje stepena kvaliteta njihovih usluga i dostavljanje istih regulatoru.

"Početak druge faze, odnosno primjene finansijskih kompenzacija, koje bi u slučaju nižeg stepena kvaliteta sljedovale potrošače, predviđen je za avgust naredne godine", precizirali su iz RAE.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije iz RAE su kazali da Zakon o energetici u toj oblasti regulatoru daje niz ovlašćenja između ostalih i vođenje registara povlašćenih proizvođača i garancija porijekla, prenosi SEEbiz.eu.

"RAE je dužna da obavlja godišnju analizu i objavljuje podatke o udjelu obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u ukupnoj proizvodnji i potrošnji električne energije", kazali su iz RAE.

Iz RAE su podsjetili i da je sredinom prošle godine osnovana crnogorska berza električne energije, a uloga i nadležnosti regulatora u odnosu na rad tog subjekta treba da budu prethodno definisani zakonom.

Energetika.ba