Energetika.ba
Hidroenergija

Đapo: Protivim se uništavanju naših rijeka

Autor: Energetika.ba
Đapo: Protivim se uništavanju naših rijeka

Federalno ministarstvo okoliša i turizma pozdravlja jučerašnji zaključak Predstavničkog doma Federalnog parlamenta kojim se Vlada FBiH zadužuje da analizira postojeće zakone u vezi sa izgradnjom mini hidoelektrana i da uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune zakona kojima će se zaštititi rijeke i okolina.

Ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo naglasila je da Ministarstvo podržava i zaključak kojim se traži i revizija svih do sada izdatih saglasnosti za mini hidrocentrale koje su izgrađene i one koje su u fazi izgradnje.

- Javnost treba da zna da je jučerašnja inicijativa zastupnika, ranije već razmatrana na sjednici Vlade FBiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog toga mi je iznimno drago da je, osim nas u Ministarstvu, i Federalni parlament zauzeo stav da se konačno preispita način davanja dozvola i izgradnje mini hidroelektrana. U tom smislu, Vladi su predložene, a već su pokrenute i konkretne aktivnosti kada je u pitanju zabrana gradnje mini hidroelektrana. Kao ministrica, ali i Ministarstvo generalno, protiv sam uništavanja naših rijeka koje su nam veliko bogatstvo i potencijal za razvoj etno turizma – naglasila je dr. Đapo.

Neophodno je, međutim, znati da je problem s kojim se suočava Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali i Vlada Federacije BiH, činjenica da gotovo sve saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrana, poput prostorno-planskih dokumenata, koncesija i vodnih akata, koji su ključni elementi u postupku izdavanja dozvola  za mini hidroelektrane (do 5 MW), daju niži nivoi vlasti, poput općina, gradova i kantona, a da se federalni nivo dovodi pred svršen čin.

Zbog toga, kao Federalno ministarstvo okoliša i turzima predlažemo da Federalni parlament usvajanjem prostornog plana Federacije BiH, koji trenutno ne postoji, ali i usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, sve postupke izdavanja prostorno-planskih dokumenata i koncesija prenese u nadležnost Parlamenta Federacije BiH.

Napominjemo da je neophodno i to da se u cjelosti ispoštuje Arhuska konvencija prema kojoj građani u svakoj, a posebno u ranoj fazi procesa, moraju biti informirani i uključeni u donošenje odluka koje se tiču zaštite životne sredine i zdravlja svih nas, a u konačnici i izdavanja svih dozvola za izgradnju mini hidroelektrana.

Naglašavamo i to da je na 222. sjednici održanoj 12. 05. 2020. godine, na osnovu Informacije i prijedloga Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH donijela zaključke:

Vlada Federacije BiH usvaja Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma u svezi problema planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana.

Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Agencijom za vodno područje rijeke Save, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i Federalnim hidrometerološkim zavodom imenuje  Radnu grupu koja će pripremiti prijedlog izmjene zakona ili podzakonskog akta kojim će biti precizno definirati obveze, kako investitora, odnosno operatora mHE, tako i nadležnih institucija vezano za osiguranje kontinuirane kontrole poštivanja obveza po osnovu EPP-a u skladu sa izdatim dozvolama.

Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje Interresornu Radnu grupu od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i indrustrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne  komisije za koncesije, sa zadatkom da pripremi za Vladu FBiH prijedlog uputstva za korištenje „Kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana“, čija primjena treba biti obvezujuća za organe i tijela u FBIH nadležne za izdavanje, koncesije, odobrenja, suglasnosti i dozvole za mHE.

Vlada FBiH uvažava preporuke i zaključke navedene u Deklaraciji o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom okoliša.

Energetika.ba