Energetika.ba
Hidroenergija

Resorno ministarstvo - Ne može se dopustiti gradnja hidroelektrane na Miljacki

Autor: Energetika.ba
Resorno ministarstvo - Ne može se dopustiti gradnja hidroelektrane na Miljacki

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obratilo se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za hitno postupanje povodom gradnje hidroelektrane kapaciteta snage 2,5 MW na rijeci Miljacki, na području Republike Srpske.

Reagiranje Federalnog ministarstva se zahtijeva u skladu sa njegovim nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, u slučajevima kada se realizira projekt u drugom entitetu koji može imati značajne posljedice po okoliš na teritoriji Federacije BiH, saopćeno je iz press službe KS.

- Prema dostupnim informacijama, resorni organi RS-a su već izdali potrebna odobrenja za gradnju hidroelektrane, iako je šire područje lokacije objekta definirano prema Prostornom planu Republike Srpske kao 'zaštićeni prirodni pejzaž’. Budući da se hidroelektrana gradi u kontakt zoni sa Zaštićenim pejzažem "Bentbaša" u KS, bilo je nužno da se prema Zakonu o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine sagleda ovakav zahvat putem Međuentitetskog tijela za okoliš, u kojem učestvuju predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma – navodi se u saopćenju.

U obraćanju su navedeni samo neki od razloga zbog kojih se ne može dopustiti gradnja hidroelektrane, a radi se o opasnosti uzvodnog kontroliranja hidrološkog protoka, što posljedično može dovesti do smanjenja količina vode, plavljenja okolnih područja i drugih štetnih efekata.

Uz to, pošto vodotok Miljacke predstavlja glavni prirodni ventilacioni koridor ispod granice inverzije, logično je za očekivati da bi svako zaustavljanje vode izgradnjom brane uticalo na zaustavljanje strujanja i dotoka čistog zraka u sarajevsku kotlinu, saopćeno je.

Istovjetno je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša reagovalo nedavno i u slučaju najave gradnje hidrocentrale na Bentbaši, od Gradskog vijeća Sarajevo.

S tim u vezi je zatraženo preispitivanje Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajevo i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajevo, kojom su ovom preduzeću dodate nove djelatnosti proizvodnje, prijenosa, distribucije i trgovine električnom energijom.

- Odluka se, po mišljenju Ministarstva, temelji na ‘Elaboratu hidroenergetskog iskorištenja rijeke Miljacke na poziciji brane Bentbaša’, koji ne sadrži elementarne, stručne podatke i analizu realno iskoristivog vodnog potencijala, a posebno su neadekvatno obrađeni potencijalni uticaji na okoliš i konflikti sa postojećim režimima zaštite vezano za Zaštićeni pejzaž "Bentbaša", kao i Odluku o zaštiti historijskog gradskog područja Sarajevska čaršija – saopćeno je.

Preispitivanjem donesene Odluke gradske strukture bi uputile svojevrsnu poruku i vlastima Istočnog Sarajeva i Republike Srpske u vezi sa pomenutom izgradnjom hidroelektrane u blizini entitetske granice, za koju se traži reagiranje federalnih vlasti, navodi se u saopćenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Energetika.ba / FENA