Energetika.ba
Termoenergija

Hoće li bh. vlasti ponovo razmisliti o projektu TE “Banovići”?

Autor: Energetika.ba
Hoće li bh. vlasti ponovo razmisliti o projektu TE “Banovići”?
Foto: Termoelektrana Banovići

Izgradnja Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli, počela je u novembru 2019. godine i po tadašnjim planovima, danas je uveliko trebala biti u toku.

Međutim, sve je stopirano obavještenjem kineskog konzorcija GGGC-GEDI prema Elektroprivredi BiH da ne može u potpunosti ispuniti potpisani EPC ugovor zbog povlačenja kompanije General Electric (GE) iz projekta.

Sada se postavlja pitanje dalje budućnosti elektroenergetskog sektora u BiH.

Postoje stručna mišljenja da u TE „Tuzla“ treba postojeća dva bloka (blokove 5 i 6) revitalizirati i ekološki osposobiti za rad u prelaznom periodu. Gradnja manjeg bloka na lokalitetu TE „Tuzla“ sigurno nije ekonomske opravdana, a ni tehnički ne može zadovoljiti postojeće propise koji su na snazi, (stepen korisnog djelovanja s malim blokom bi svakako bio manji od propisima zahtijevanog), ali i razmotriti mogućnost i pokušati “vratiti u život” Projekt TE “Banovići.

- Nakon što je Vlada F BiH 2010. godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekta u Federaciji BiH tom odlukom kao i daljnjim Odlukama Vlade Federacije BiH, RMU „Banovići“ d.d. Banovići je određen za nosioca aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Termoelektrane Banovići, snage 350 MW.

Urađena je kompletna Investiciono - tehnička i okolinska dokumentacija na nivou Idejnog projekta te niz drugih projekata, elaborata i studija za sve tehnološke cjeline (mikrolokacija termoelektrane, šljačište, akumulacija tehnološke vode). Na osnovu ove dokumentacije pribavljene su pravosnažne Okolinske dozvole za sve tehnološke cjeline. Pribavljena je Urbanistička saglasnost i Energetska dozvola.

Urađena je elaborat tehničkog rješenja priključka elektrane na elektroenergetski sistem BiH i izmješteni su 220kV, 110kV i 35kV dalekovodi koji su prolazili preko predviđene lokacije termoelektrane, završena je nivelaciju terena i pripremljena lokacija za gradnju termoelektrane. Također, završena su i detaljna geomehanička ispitivanja lokacije koja su predstavljala podlogu za izradu Glavnog projekta a izabran je i Nadzorni organ/Inženjer čiji osnovni zadatak će biti praćenje i kontrolisanje svih aspekata izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW počevši od revizije tehničke dokumentacije preko kontrole proizvodnje i ugradnje opreme te same izgradnje do konačnog puštanja u komercijalni rad termoelektrane. (Lokacija namijenjena za izgradnju TE Banovići nalazi se u centralnom dijelu ugljenog bazena Banovići na samo 4 km od izvora svih potrebnih resursa - ugalj, krečnjak, voda i ista izolovana od gradske zone što je velika razliku u odnosu na većinu postojećih proizvodnih kapaciteta).

Kako bi pronašao Strateškog partnera za realizaciju ovog Projekta, RMU Banovići d.d. Banovići je proveo proceduru međunarodnog javnog tendera kroz četiri faze te u tom postupku izabrao renomiranu i svjetski poznatu kompaniju Dongfang Electric Corporation Limited, kao najpovoljnijeg ponuđača i istog imenovao za Strateškog partnera za finansiranje i izgradnju bloka od 350MW u Banovićima sa kojim je 24.11.2015. godine potpisao Sporazum o strateškoj saradnji

Pored te Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor) po sistemu “ključ u ruke” u vrijednosti 405.303.542 EUR.ored EPC ugovora i Sporazuma o strateškoj saradnji, RMU Banovići d.d. Banovići je sa strateškim partnerom usaglasio i parafirao i Ugovor za usluge upravljanja i održavanja bloka 1 TE Banovići te Ugovor o strateškom partnerstvu. Ugovori su parafirani 05.07.2017. godine. U toku vođenja svih ovih aktivnosti odabrani konsultanti su bile renomirane svjetske kompanija VPC i KPMG.

Urađenom tehničkom dokumentacijom te pribavljenim dozvolama i saglasnostima definisane su sljedeće osnovne karakteristike Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW: tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju (CFB), mokro hlađenje bloka uz odvođenje dimnih plinova kroz rashladni toranj, bruto snaga bloka: 350 MW, neto efikasnost bloka: 41,25 %, blok projektovan za rad u kogeneraciji tj. za proizvodnju električne i toplotne energije, uz primjenu najkvalitetnijih raspoloživih tehnologija (BAT), te uz implementaciju ekološki prihvatljive opreme koja u potpunosti zadovoljava sve direktive Evropske unije.

Na osnovu svega iznesenog, u stručnim krugovima, od renomiranih eksperata u ovoj oblasti projekat TE „Banovići“ je tretiran kao jedan od najperspektivnijih i najboljih projekta u širem okruženju. Blok u Banovićima je termoenergetski kompleks koji po svojom performansama u tehničkom, ekonomskom i ekološkom smislu (po ocjenama više institucija i stručnjaka) predstavlja najbolji, najprofitabilniji i okolinski najprihvatljiviji objekat koji je trebalo davno započeti sa gradnjom i koji bi, u normalnim okolnostima, danas već bio u pogonu.

Po ocjeni većine dobro upućenih promatrača, projekat nije realiziran isključivo iz političkih razloga, a koji su posljedica personalnog odnosa određenih ljudi u vrhu političkih stranaka.

- Analizirajući tehničko-ekonomsko-ekološke- socijalne i lokacijske parametre i aspekte bloka u Banovićima i bloka u Tuzli sa sigurnošću se može tvrditi da su sve prednosti na strani bloka u Banovićima.

Prije svega blok u Banovićima bi koristila rovni ugalj bez prethodne pripreme, kalorične moći 15.050KJ/kg dok bi blok 7 u TE“Tuzla“ koristio lignit kalorične moći oko 9.500KJ/kg. Kao rezultat toga blok u Banovićima bi opterećivao okoliš sa oko 780 gr CO2/MWh dok bi blok 7 opterećivao okoliš sa oko 1.140gr CO2/MWh.

U nedostatku posljednje, aktuelne verzije Studije isplativosti izgradnje bloka 7 u TE „Tuzla“ (TE „Tuzla“ više puta, iz različitih razloga mijenjala i modificirala ulazne podatke za pomenutu Studiju – dok na kraju nije dobila prihvatljive rezultate /?/) tako da danas nije dostupna zadnja – aktuelna verzija Studije. Bez obzira na to, sa starim podacima, moguće je napraviti uporednu analizu bloka u Banovićima i bloka u Tuzli te se generalno može zaključiti slijedeće:

Blok u Banovićima je Investiciono promatrano značajno jeftiniji objekat u startu:

- Odnos cijena instalisanog MW u Tuzli/Banovići u odnosu na cijenu EPC ugovora je 1,6/1.15

- Odnos cijena instalisanog MW u Tuzli/Banovići u odnosu na ukupan iznos investicije sa troškovima izgradnje tokom finansiranja je 2,01/1,49

- Blok u Banovićima je eksploataciono promatrano značajno jeftiniji objekat:

- Prevoz uglja za blok u Tuzli će se vršiti željeznicom i kamionima iz Krekinih rudnika

- Prevoz uglja za blok u Banovićima će biti trakastim transporterima i sve na lokalitetu rudnika

- Godišnji trošak prevoza uglja željeznicom za elektranu u Tuzli, prema sadašnjim cijenama za jedan blok 450 MW iznosio bi približno između 20 i 25 miliona. Takvog troška u Banovićima nema.

- Deponija šljake i pepela za blok 7 još uvijek nije poznata

- Deponovanje šljake i pepela sa bloka u Banovićima vršiće se na odlagalište PK „Čubrić“ koji je u neposrednoj blizini lokacije elektrane. Odlaganje je „u rupu“ nastalu eksploatacijom uglja i nema potrebe za izgradnjom skupe brane kao što je slučaj sa blokom 7 u Tuzli. Odlaganjem šljake i pepela na navedenom prostoru u značajnoj mjeri popraviće se postojeće stanje nastalo kao posljedica eksploatacije uglja. Nakon odlaganja šljake i pepela mnogo jednostavnije i jeftinije će se izvršiti rekultivacija preostalog prostora. (Pozitivan primjer TE „Stanari“)

- Ekološki posmatrano blok u Banovićima je puno prihvatljiviji za okoliš od bloka u Tuzli.

- Blok u Banovićima je na nadmorskoj visini od 432m na platou sa prirodnom promajom. Blok u Tuzli je na koti od 208m i u kotlini sa značajnim problemima strujanja zraka u zimskim uslovima što ima za posljedicu značajno povećanje aero zagađenja oko elektrane.

- Tehničko – tehnološki parametri odabrane tehnologije sagorijevanja, a time i oslobođenih produkata sagorijevanja odnosno emisija u zrak daju prednost bloku u Banovićima.

- Blok u Banovićima je zaokružena tehnološka cjelina od ulaza sirovine (doprema i priprema uglja, priprema i tretman voda, priprema krečnjaka) do izlaza svih proizvoda i produkata procesa (priključak na elektroenergetski sistem, tretman otpadnih voda, zbrinjavanje šljake i pepela itd) i sve je po sistemu „ključ u ruke“ uključeno u osnovni EPC ugovor. Blok 7, kako je ranije rečeno nije zaokružena tehnološka cjelina i nije po sistemu „ključ u ruke“ što može biti ozbiljan tehnički problem koji će svakako rezultirati dodatnim troškovima koji sada nisu nigdje uključeni.

- Odabrana tehnologija sagorijevanja u Banovićima (sagorijevanje u fluidiziranom sloju) je sada u značajnoj prednosti u odnosu na PC tehnologiju spaljivanja, koja je odabrana za blok u Tuzli iz razloga što PC tehnologija zahtjeva ugalj konstantne kvalitete. Zbog realno prisutnih problema u rudnicima uglja Kreka, u posljednjih 15 godina isporučeni ugalj za postojeće blokove u TE „Tuzla“ je bio promjenjivog kvaliteta sa značajnim oscilacijama u kvaliteti i sastavu što je objektivno proizvodilo niz tehnoloških problema u proizvodnji u TE „Tuzla“. Za novi blok biće potrebno puno više dodatnih sredstava za osiguranje kontinuiteta kvalitete uglja. U protivnom blok će raditi dosta otežano, s velikim oscilacijama snage što će u uslovima otvorenog tržišta el. energije prouzrokovati dodatne troškove.