Energetika.ba
Zaštita okoliša

Za centar za upravljanje otpadom Smiljevići oko 1,3 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Za centar za upravljanje otpadom Smiljevići oko 1,3 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, usvojila Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići za ovu godinu, koji je pripremljen u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Ukupan iznos sredstava potrebnih za njegovu realizaciju je 1.303.964,92 KM.

Ključni cilj u ovoj godini je uspostavljanje funkcije otplinjavanja. U prošloj godini započeta je izgradnja 35 bušotina za otplinjavanje centralnog dijela deponije i uvezivanja u sistem za otplinjavanje i proizvodnju električne energije. Ostaje problem čela deponije na kojem je SIPA vršila ispitivanja, a koje je van sistema otplinjavanja i na čijem rješavanju treba istrajavati.

Također je planirana priprema dokumentacije za proširenje odlaganja na centralnom dijelu odlagališta, što će omogućiti nastavak odlaganja za narednih sedam do deset godina, a na osnovu Elaborata o ispitivanju stabilnosti deponije i mogućnostima proširenja deponije od kraja centralne zone do ruba čela deponije, pripremljenog u prošloj godini.

Radovi na izgradnji deponije inertnog materijala su planirani da se privode kraju u ovoj godini i da deponija otpočne s radom. Predviđen je završetak radova na izgradnji platoa za prijem i recikliranje građevinskog otpada, a pri kraju je i nabavka drobilice za građevinski otpad.

Jedan od prioriteta je i rješavanje tretmana procjednih voda, čiji monitoring je započet i trajat će godinu dana. Na tri mjeseca bit će uspostavljeno pilot postrojenje za tretman ovih voda, radi određivanja tehnologije. U tom kontekstu je i obaveza izgradnje kolektora Zabrđe-Rajlovac.

U saradnji sa Švedskom agencijom SIDA radit će se projekt prekrivanja plohe u Smiljevićima gornjom multibarijernom zaštitom, kako bi se smanjile količine procjednih voda koje će ići na budući uređaj za njihov tretman.

U funkciji uštede sanitarnih površina, smanjenja uticaja na procjedne vode i količine otpada, izrađen je prijedlog obrasca za evidenciju otpada koji će biti obavezan za sve njegove vrste, čije porijeklo nije iz domaćinstava. Poseban problem predstavlja životinjski otpad jer se, prema uspostavljenom registru ovog otpada, značajne količine odlažu na deponiji, a što je potrebno smanjiti, iznaći prelazna rješenja te obezbijediti sredstva za potrebnu infrastrukturu.

Treba istaći i da je jedan dio aktivnosti iz Programa već realizovan ili je u fazi realizacije. Uskoro će biti okončana nabavka kompaktora, a paralelno se poduzimaju aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta, koje bi trebalo biti u funkciji u maju ove godine, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

Energetika.ba / FENA