Energetika.ba
Novosti

Povećane cijene uglja za termoelektrane

Autor: Energetika.ba
Povećane cijene uglja za termoelektrane

Vlada Federacije BiH je u utorak na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela Odluku kojom je data saglasnost na cijene uglja za termoelektrane, i to 7,80 KM/GJ za ugalj iz površinske i 7,80 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

Odlukom se daje saglasnost na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za cijene uglja za termoelektrane, uz koji su priloženi zahtjevi sedam zavisnih društava rudnika uglja iz Koncerna JP EPBiH d.d. Sarajevo i zahtjev društva RMU Banovići d.d. Ove cijene uglja diferenciraju se u zavisnosti od kalorične vrijednosti uglja. Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke određuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

U razlozima za donošenje odluke Federalno ministarstvo trgovine je navelo da je 29.11.2023. godine zaprimilo zahtjev JP EPBiH d.d. Sarajevo u kojem su priloženi zahtjevi za povećanje cijene uglja za termoelektrane, i to od Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla i rudnika mrkog uglja Đurdevik d.o.o., Kakanj d.o.o., Breza d.o.o., Zenica d.o.o., „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik - Bila i Rudnika uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, kao i zahtjev RMU Banovići d.d.

Uprava i Nadzorni odbor JP EPBiH su razmatrali ove zahtjeve zavisnih društava i ocijenili da je povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ opravdano.

U obrazloženju zahtjeva JP EPBiH navedeno je da je došlo do povećanja cijene svih troškova poslovanja, troškova radne snage u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, te da su znatno povećane cijene osnovnih sirovina, repromaterijala, rezervnih dijelova i usluga, tako da su proizvodne cijena uglja u zavisnim društvima - rudnicima uglja značajno veće od prodajnih cijena.

Predlagač je istakao i da bi prema navodima iz zahtjeva JP EPBiH traženo povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ omogućilo pozitivno poslovanje zavisnih društava - rudnika uglja, ukoliko troškovi njihovog poslovanja ostanu na sadašnjem nivou. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u dostavljenom mišljenju ocijenilo opravdanim prijedlog Uprave i Nadzornog odbora JP EPBiH za povećanje i uvođenje jedinstvene cijene uglja za oba načina eksploatacije (površinska i podzemna), te da jedinstvena cijena uglja za termoelektrane (Tuzla i Kakanj) iznosi 7,80 KM/GJ.

U skladu sa tim mišljenjem predlagač je ocijenio opravdanim povećanje cijene uglja za oba načina eksploatacije (površinska i podzemna) na 7,80 KM/GJ, jer će se time omogućiti održivost poslovanja rudnika, kao i izmirenje obaveza prema radnicima i drugih zaostalih obaveza, te je odluka predložena Vladi Federacije BiH.

Inače, kako je navedeno u zahtjevu JP EPBIH cijene nabavke uglja za termoelektrane u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 16.12.2021. godine iznosile su 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske, te 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

(Energetika.ba)