Energetika.ba
Hitna sjednica

Vlada FBiH dala saglasnost na Kolektivni ugovor u oblasti rudarstva u FBiH

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH dala saglasnost na Kolektivni ugovor u oblasti rudarstva u FBiH
Foto: Fena

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra rudarstva, energije i industrije Vedrana Lakića.

Ugovor se zaključuje na godinu dana između Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i Samostalnog sindikata rudara u FBiH na jednoj strani, te Federalne vlade na drugoj.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika koje proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, kao i postupak izmjena i dopuna ovog ugovora, te druga pitanja od značaja za radnike i poslodavce.

Između ostalog, u Kolektivnom ugovoru je precizirano da će poslodavac svaki mjesec donijeti Odluku o određivanju neto satnice za prethodni mjesec u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća, a ona ne može biti manja od tri KM. Procentualno povećanje neto satnice između 2,70 KM i tri KM (od 11 posto) primjenjivat će se i u rudnicima u kojima se u momentu stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora primjenjuje veća neto satnica od 2,90 KM za postojeće koeficijente složenosti svakog radnog mjesta. Pravilnikom o radu, rangiranjem radnih mjesta u platne razrede i sistematizacijom radnih mjesta, poslodavac uz obavezujuću konsultaciju sa reprezentativnim sindikatom utvrđuje koeficijent složenosti svakog radnog mjesta u omjeru od jedan do četri, uz učešće predstavnika sindikata u radu odgovarajuće komisije, a u skladu sa pravilnikom o radu.

Ugovorom je utvrđeno i da se osnovna plaća radnika uvećava za rad noću za 50 posto neto satnice, isto koliko i za prekovremeni rad, kao i rad u dane praznika koji su po zakonu neradni, a za rad na dan sedmičnog odmora 30 posto neto satnice. Također, utvrđeno je linearno povećanje svakom radniku na mjesečnom nivou u neto iznosu od 350 KM proporcionalno broju odrađenih sati u tom mjesecu, te će ovo uvećanje biti posebno prikazano na platnoj listi. Između ostalog, Kolektivnim ugovorom je određeno da se osnovna plaća povećava za 0,6 posto za svaku navršenu godinu penzionog staža, s tim da ukupno povećanje plaće po ovom osnovu ne može biti veće od 20 posto. Uvećanje osnovne plaće po osnovu minulog rada može se i povoljnije regulirati pravilnikom o radu i drugim dokumentima poslodavca.

Kolektivnim ugovorom je utvrđeno da je poslodavac obavezan radniku osigurati ishranu u toku radnog vremena, a ukoliko ne osigura, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu u rasponu od 13 KM do 17 KM, tako da se kod onog poslodavca koji je isplaćivao topli obrok u visini od 14 KM ili više, on ne može isplatiti u iznosu manjem od 17 KM, a gdje je poslodavac isplaćivao 10 KM i više, iznos za ovu svrhu ne može biti manji od 13 KM.

Ovaj Kolektivni ugovor se zaključuje na period do 31.12.2024. godine, sa mogućnošću produženja, a stupa na snagu od 1.1.2024. godine i bit će objavljen u Službenim novinama FBiH, saopćeno je iz Federalne vlade.