Energetika.ba
Hidroenergija

Vlada FBiH usvojila informaciju o malim hidroelektranama

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH usvojila informaciju o malim hidroelektranama

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uputstvu za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW, te se upoznala s preporukama za njegovo donošenje.

U skladu s preporukama, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi i Vladi dostavi prijedlog odluke o usvajanju ovog kataloga.
Izmjene i dopune Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW donosi Vlada FBiH, na prijedlog resornog ministarstva, uz mišljenje federalnih ministarstava okoliša i turizma, zatim prostornog uređenja, te energije, rudarstva i industrije.

Komisiju za koncesije Federacije BiH Vlada je zadužila da pripremi i dostavi joj na razmatranje i usvajanje Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o postupku dodjele koncesija u skladu s prijedlogom lnterresome radne grupe.

Vlada FBiH preporučuje kantonima da, u okviru svojih nadležnosti, izmijene i dopune legislativu u oblasti koncesija, kako bi bila moguća primjena Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW.

Kako je u informaciji obrazloženo, Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanja, postrojenja za ovakvu proizvodnju su klasifikovana na mikro (od 2 kW do 23 kW), mini (od 23 kW do 150 kW), mala (od 150 kW do 1 MW), srednja (od 1 MW do 10 MW), te velika (više od 10 MW).

Pri izradi Kataloga kriterija za održivi razvoj malih hidroelektrana kao ulazni parametri za izradu kriterija razmatrane su karakteristike hidroelektrana do 11 MW, što ne korespondira s naslovom Kataloga kriterija, koji je usaglašen sa EU acquisom, prema kojem su male hidroelektrane snage ispod 1 MW.

Stoga je predložena izmjena naziva Kataloga kriterija za održivi razvoj malih hidroelektrana u Katalog kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW, kako ne bi došlo do eventualno pogrešnog tumačenja pojma “male hidroelektrane”, tj. pogrešne primjene Kataloga kriterija.

(Energetika.ba)