Elektroenergetski sistem i obnovljivi izvori: Balansom protiv rizika

Elektroenergetski sistem i obnovljivi izvori: Balansom protiv rizika

Prema istraživanju mr. Omera Hasdžića operativno uravnoteženje elektroenergetskog sistema i njegova sigurnost, kao ključna pretpostavka, može se zasni

Prema istraživanju mr. Omera Hasdžića operativno uravnoteženje elektroenergetskog sistema i njegova sigurnost, kao ključna pretpostavka, može se zasnivati na energetsko-finansijskim instrumentima i matematičkim modelima

Tržište električne energije sa svojim specifičnostima generiše stanovite rizike za sve sudionike na tržištu uključujući i rizike za operatora prenosnog sistema, koji je odgovoran za uravnoteženje proizvodnje i potrošnje električne energije u elektroenergertskom sistemu. Obnovljivi izvori električne energije već sada značajno utiču na rad elektroenergetskog sistrema pa se uspostava balansa nameće kao veoma važan faktor smanjenja rizika i povećanja sigurnosti tog sistema. Odbranom doktorske disertacije „Operativno uravnoteženje elektroenergetskog sistema uzimajući u obzir rizike i uticaj obnovljivih izvora električne energije“ magistar Omer Hadžić je ponudio rješenje kako doći do tog balansa što u konačnici tržište električne energije u Bosni i Hercegovini može učiniti dinamičnijim a cijene stabilnijim. Disertacija je odbranjena na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pred komisijom u sastavu prof- dr- Irfan Turković, predsjednik, prof. dr. Zijad Bajramović, mentor i doc. dr. Adnan Mujezinović, član.

Iz disertacije i toka veoma uspješne odbrane jasno se uočava da se rečeno operativno uravnoteženje elektroenergetskog sistema i njegova sigurnost kao ključna pretpostavka može zasnivati na energetsko-finansijskim instrumentima i matematičkim modelima koje je autor ponudio.

Tokom istraživanja obavljenih 2017. , 2018. i 2019. godine autor se fokusirao na sigurnost vođenja pogona elektroenergetskog sistema u uslovima slobodnog tržišta električne energije. Riječ je o metodološkom pristupu rješavanja problema uravnoteženja energije u sistemu. Ovaj problerm postaje posebno interesantan pri integraciji i eksploataciji obnovljivih izvora električne energije no u dosadašnjoj literaturi nije uzimana u obzir metodologija kod određivanja cijene za obračun prekogranične razmjene električne energije uravnoteženja subjekata koji su odgovorni za odstupanje. Zanemarivana je i identifikacija, kvantifikacija i upravljanje rizicima operastivnog uravnoteženja elektroenergetskog sistema.

Kada je riječ o rizicima tržišnog uravnoteženja elektroenergetskog sistema u liberalizovanom tržištu električne energije temeljno pitanje su njihovi uzroci, te načini i modeli njihovog kvantificiranja i vrednovanja. Upravo zbog toga doktotrant je kao osnovni istraživački cilj postavio definisanje modela za rješavanje problema upravljanja realno prisutnim rizicima uravnoteženja sistema. Kod ostvarivanja ovog cilja u obzir su uzete osnovne komponente rizika: osnovno tržište, promjenljivost cijena električne energije na tržištu, nabavka električne energije za uravnoteženje i ostalih pomoćnih uslugas za potrebe sistema te na kraju sigurno vođenje sistema u realnom vremenu što je pretpostavka za sigurnu opskrbu potrošača električne energije. Tako se, između ostalog, došlo i do rješenja koje omogućava da se cijena električne energije namijenjene za balansiranje može kreirati dan ranije a ne u danu u kojem će se koristiti.

Doktorant je ponudio model obračuna za određivanje cijena debalansa te metodologiju za određivanje jediničnih cijena za pružanje usluga uravnoteženja i cijene u mjesečnom obračunu odstupanja. Precizno se analizira i aplicira prezentovani model balansnog mehanizma na realnim podacima iz elektroenergetskog sistema BiH i subjektima koji su odgovorni za odstupanje. U usmenoj odbrani disertacije doktorant Omer Hadžić je posebno apostrofirao potrebu formiranja berze električne energije u Bosni i Hercegovini što bi struju kao robu učinilo atraktivnijom, a trgovanje znatno efikasnijim.

Hajdar Arifagić

 

Energetika.ba