Energetika.ba
Novosti

Edita Đapo: Mi smo svi ministri turizma i ambasadori BiH

Autor: Energetika.ba
Edita Đapo: Mi smo svi ministri turizma i ambasadori BiH

Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u intervjuu za Faktor je govorila na koji način naša zemlja može zadržati turiste duže od dva dana, koliko sada ostaju naglasivši da su nam potrebni dodatni sadržaji, brendiranje zemlje kao jedinstvene turističke destinacije.

Govorila je i o značaju donošenja novog Zakona o turizmu naglasivši da će se turističke zajednice ubuduće upisivati u sudski registar, da će biti transparentniji prikaz njihovih prikupljenih sredstava, kao i finansijska kontrola trošenja. Naime, prethodno postojećim zakonima turističke zajednice su bile formirane kao udruženja, koja su ubirala državni novac, ali nije postojala adekvatna kontrola.

Sve je više zabilježenih turističkih posjeta našoj zemlji, međutim, više puta ste naglasili kako turiste moramo znati i zadržati. Na koji način možemo to učiniti kako im ne bismo bili samo usputna destinacija?

- Bosna i Hercegovina ima šta za ponuditi, ali potencijale kojima raspolažemo trebamo urediti, zaštititi i prilagoditi turistima. Nije dovoljno reći da imamo rijeke, planine, jezera, ako na tim planinama osim uživanja u čistom zraku turista nema šta raditi i potrošiti novac. Moramo ih zadržati tako što ćemo im ponuditi različite sadržaje, biti servilni, profesionalni, ljubazni, izaći im u susret za sve njihove logične zahtjeve, a dodatnim sadržajima privući ih da ostanu duže od prosječnih dva dana, koliko se prema statističkim podacima zadržavaju. Potrebno je i poboljšati ponudu od hrane, suvenira, izleta, posjeta muzejima... Također, vrlo je važna saradnja svih aktera koji se bave turizmom u Bosni i Hercegovini, znati šta ko radi i šta ima za ponuditi, uvezivati se i preporučivati sadržaje i u drugim mjestima drugačijim od naših.

Možete li da nam pojasnite to uvezivanje?

- Vrlo je važno da, na primjer, pri izlazu iz Mostara, kao i u samom gradu, budu izloženi plakati sa slikama Počitelja, Kravica, Blagaja i slično. Mi smo svi “ministri turizma” i “ambasadori BiH” u našoj zemlji i van nje, stoga moramo predstaviti našu zemlju u najboljem svjetlu. Moramo se ljubazno ponašati prema turistima, raspitati se i upoznati njihovu kulturu, učiniti da se osjećaju kao da su kod kuće, ali da im stvorimo nove emocije i učinimo da iskuse nešto novo, nešto potpuno drugačije. Dugoročno, cilj je i brendiranje naše zemlje kao jedinstvene turističke destinacije sa izgrađenom turističkom infrastrukturom, zemlje kao spoja ekologije, kulture, tradicije, inovativnosti i avanture gdje turisti iz cijelog svijeta treba da dolaze zbog jedinstvene prirodne, kulturne i historijske znamenitosti.

Kako sve to što ste prethodno naveli i postići?

- Bitno je uspostaviti pravni okvir, koji će pratiti trendove na tržištu i uvoditi novitete. Zbog nepostojanja zakonskih rješenja, ali i zastarjelosti pojedinih zakona, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izradilo i Vlada FBiH je usvojila i proslijedilo u formi prijedloga Zakon o turizmu i Zakon o boravišnoj taksi u Parlament. Također, novi Zakon o ugostiteljstvu je u formi nacrta proslijeđen Parlamentu FBiH. Novim prijedlogom Zakona dodatno i detaljnije se propisuju oblici turističke ponude koji su do sada bili nedovoljno ili uopće nisu bili regulirani zakonom i to poslovni turizam, zdravstveni, vjerski, planinski, jezerski turizam, nautički turizam, manifestacije, kongresi i drugi događaji, ruralni i ostali oblici turizma.

Šta se još predviđa novim Zakonom o turizmu?

- Predviđa se izrada strateških dokumenata, strategija razvoja turizma, master planova, akcionih planova. Jer, trenutno u FBiH ne postoje strateški dokumenti, a što bismo morali imati da procijenimo u kom pravcu želimo ići, koji vid turizma potencirati, ulagati u njega, koja su nam ciljna tržišta, koji vid promocije izabrati i na koji način raditi i promotivne kampanje. Sve ovo prethodno navedeno trebalo bi dovesti do uređenja sektora turizma, privlačenja turista, kao i njihovog dužeg zadržavanja u našoj državi, a u konačnici i do ostvarenja većih prihoda od ove djelatnosti.

Na koji način će Zakon o turizmu rasteretiti privredu?

- Ovim zakonskim rješenjem pojednostavljeni su postupci za registraciju i rad turističkih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, što će dovesti do velikih ušteda vremena i novca privatnom sektoru. Jedna od pogodnosti za privredu jeste i ukidanje ispita za voditelje poslovnice, koji je do sada bio obavezan i bez njega se nije mogla registrirati poslovnica putničke agencije. Vrlo važno je spomenuti da je turistička članarina proglašena parafiskalnim nametom, te da više privrednici nisu dužni da istu plaćaju, što će rasteretiti privredu, a ukidanje ovog parafiskanog nameta je u skladu sa ekonomskom reformom Vlade Federacije. Očekujemo da će novi zakon doprinijeti smanjenju rada nacrno, donošenjem sistemskih propisa za turističke agencije i turističke vodiče, kao i sve turističke aktere koji se tek uvode u sistem poput iznajmljivača i seoskih domaćinstava.

Gdje sada ide novac od boravišne takse, a u koje svrhe će se koristiti po donošenju Zakona o boravišnoj taksi?

- Boravišna taksa se trenutno plaća samo u onim kantonima koji su donijeli svoje propise iz oblasti turizma, a to su Kanton Sarajevo, HNK, Tuzlanski kanton i USK. Za područje Federacije BiH utvrđen je prijedlog Zakona o boravišnoj taksi, koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri. Prema prijedlogu ovog Zakona boravišna taksa je prihod Federacije, kantona i općina, koji se raspoređuje na Turističku organizaciju Federacije, kantona, gradova i općina.

Koje novine donosi Zakon u turizmu kada je riječ o turističkim zajednicama?

- Formiraju se turističke organizacije Federacije, kantona i općina, čiji su osnivači Federacija, kantoni i općine, te imaju, najzad, svojstvo pravnog lica i upisuju se u sudski registar. Ovo znači da ćemo imati transparentniji prikaz prikupljenih sredstava, kao i finansijsku kontrolu trošenja istih. Normirano je izvještavanje turističkih organizacja prema osnivačima, također je predviđen nadzor nad izvještavanjem turističkih organizacija. Prethodno postojećim zakonima turističke zajednice su bile formirane kao udruženja, koja su ubirala državni novac, ali nije postojala adekvatna kontrola, niti je ista bila zakonski osigurana nad radom istih. Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse, isključivo će se koristiti za promociju i unapređenje turizma, kao i poboljšanje i održavanje turističke signalizacije.

Energetika.ba / Faktor