Energetika.ba
Novosti

Rat protiv zagađenja u Sarajevu traži 97 miliona KM: Koridori za provjetravanje i subvencije za plin

Autor: Energetika.ba
Rat protiv zagađenja u Sarajevu traži 97 miliona KM: Koridori za provjetravanje i subvencije za plin

Građani u Kantonu Sarajevo se svake godine tokom zime suočavaju sa zagađenim zrakom. Na taj način je ugroženo njihovo zdravlje, a nadležni ističu kako čine sve što je u njihovoj moći da se taj problem riješi, a najveći dio posla tek predstoji u okviru petogodišnjeg plana.

Prije nekoliko dana u Sarajevu je izmjerena četiri puta veća zagađenost zraka od dozvoljene. Kontaktirali smo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i porazgovarali o dosadašnjim aktivnostima koje su poduzeli kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u glavnom gradu BiH, kao i o budućim planovima.

U oktobru ove godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Kantonalni plan zaštite okoliša za naredni petogodišnji period, a jedna od tematskih oblasti bila je upravljanje kvalitetom zraka. Iz ministarstva navode kako je izdvojeno 97 miliona KM i na Akcioni plan za zaštitu zraka.

"Kroz izradu Akcionog plana za zaštitu zraka, uz učešće stručnjaka sagledali smo utjecaj različitih sektora na zrak, od energetike, saobraćaja, građenja i sl., te definisali tri ključna strateška cilja, koja se svode na smanjenje emisije lebdećih čestica i sumpordioksida, zatim poboljšanje upravljanja kvalitetom zraka formiranjem posebnog Centra za upravljanje kvalitetom zraka, te unaprijeđenja korištenja posebno toplotne energije", rekla je Zijada Krvavac, pomoćnica ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Zagađen zrak dugogodišnji problem u KS

Krvavac je navela kako je pogoršanje zraka u sarajevskom kantonu počelo 2009. godine kada je zbog pada materijalnog i ekonomskog standarda došlo do poskupljenja prirodnog gasa. Tada je zabilježeno masovno odustajanje od korištenja ovog energenta, oko 20 hiljada stanovnika, među kojima su i poslovni i privredni subjekti.

Zbog toga su se za zagrijavanje domaćinstva, kao i u poslovnom i industrijskom sektoru počela koristiti čvrsta goriva, a problem predstavljaju neizolovani privatni stambeni objekti, kao i neodgovarajuća konstrukcija ložišta.

"Važno je istaći da se slabo održavaju energetska postrojenja pogotovo zbog opreme od koje zavisi emisija zagađujućih materija. Osim toga veliki broj tehnološki zastarjelih vozila također su jedan od većih zagađivača zraka uključujući lošu kontrolu goriva, problem sa javnim prevozom i naravno neodgovarajući tretman ove problematike kroz izradu prostorno-planske dokumentacije", istakla je Krvavac.

Navela je da na kvalitet zraka utječe i izgrađenost prostora imajući u vidu da je Sarajevo ipak najveća urbana aglomeracija u BiH. U tom smislu, već pomenuti Kantonalni ekološki plan je prepoznao visoku gradnju kao potencijalni problem smanjenog provjetravanja, pa je u 2018. godini planirana izrada “Projekta utvrđivanja zračnih koridora za provjetravanje Sarajevske kotline i utjecaja visoke gradnje na kvalitet zraka”.

"Bez stvarne identifikacije koridora, te dozvoljene visine novih objekata i zona zabrane građenja, moglo bi doći do trajnog zaustavljanja provjetravanja, a samim tim i dodatnog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zrak. Sredstva za ovaj projekat su već obezbijeđena od stranih partnera, a rezultati će biti podloga za izradu prostorno-planskih dokumenata, kao i izdavanje dozvola za građenje novih objekata, čega će se morati pridržavati i lokalne zajednice", kazala je Krvavac.

Korištenje prirodnog gasa jedno od rješenja

U ovoj godini su realizovani i projekti sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom (FHMZ) kojin uključuju nabavku dvije meteorološke stanice za potrebe FHMZ-A, koje će se nalaziti u općinama Vogošća i Hadžići, a s obzirom na to da postojeći meteorološki alati nisu dovoljni planira se i nabavka opreme radio-sondažna mjerenja kako bi FHMZ mogao kvalitetnije prognozirati zagađenje zraka u Sarajevsjkoj kotlini.

"Preduzimamo čitav niz mjera, od preventivnih, kontrolnih, sanacionih i sl. Ministarstvo radi svakodnevno sa nedovoljnim kadrovskim kapacitetom na primjeni federalne i donosi i implementira kantonalnu regulativu u oblasti zaštite zraka, donosimo strateške planove i realizujemo različite projekte s ciljem smanjenja emisija u zrak. U smislu provedbe Zakona o zaštiti zraka i Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS, između ostalog, vršimo monitoring emisija iz pogona za sagorijevanje,vodimo i stalno ažuriramo Registar kotlovnica", rekla je Krvavac.

U smislu stimulisanja korištenja prirodnog gasa, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iz budžeta za ovu godinu obezbijedilo je 501.000 KM za subvencioniranje priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas".

"Znači, motiv je vraćanje prirodnog gasa kao primarnog energenta u KS, tako da očekujemo doprinos na tom planu i najviših nivoa vlasti, budući da smo trenutno svjedoci politizacije ovog pitanja, nedostatka državnog zakona o gasu, stalnih najava o nestabilnosti isporuke i cijene gasa i sl. U narednoj godini, uz odobrena budžetska sredstva se očekuje i realizacija projekata na izgradnji saobraćajnica i upravljanjem saobraćaja u Kantonu, što bi trebalo doprinijeti smanjenju emisija iz ovog sektora", rekla je Krvavac.

Zabrinjava podatak, istakla je Krvavac, da je prema posljednjim informacijama Federalnog ministarstva saobraćaja samo za prvih deset mjeseci na osnovu implementacije Pravilnika o vršenju eko-testa u okviru tehničkog pregleda registrovano preko 78.000 vozila u Federaciji koji imaju prekomjerne emisije izduvnih gasova, što znači da ova vozila ne bi trebala učestvovati u saobraćaju.

"Nažalost, eko-test će tek 2020. godine postati eliminatoran, odnosno ova vozila će biti proglašena tehnički neispravnim, a lično sam mišljenja da bi taj prijelazni period, imajući u vidu negativne posljedice, trebao biti znatno kraći", dodala je.

U razgovoru je navela i brojne projekte koje ministarstvo realizuje u saradnji sa stranim organizacijama i državama, a koje se tiču poboljšanja kvalitete zraka. Kao ključnu obavezu navela je nadogradnju institucionalnih, organizacionih i stručnih kapaciteta za provođenje ciljeva postavljenih u Akcionom planu za zrak te da se poduzima mnogo aktivnosti, ali da je generalno u ovoj oblasti u cijeloj BiH potrebno više svjesnosti o problemu, sinergijskog i multisektorskog rada i stalna finansijska ulaganja za različite projekte.

Kantonalni inspektori na terenu od septembra

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP), naveli su kako kako su od septembra ove godine intenzivirali inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvalitete zraka u glavnom gradu BiH. U dosadašnjim kontrolama kantonalna inspekcija zaštite okoliša, koja tokom cijele godine kontinuirano vrši nadzor nad operaterima koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorjevanje snage 50 kW i preko 50 kW, pokrenula je 41 inspekcijski nadzor kod registrovanih subjekata koji obavljenjem određene djelatnosti vrše značajne emisije u zrak.

"Na osnovu prijava građana koje se odnose na zagađenje zraka, izvršen je inspekcijski nadzor kod obrtničkih radnji koje se bave pekarskom djelatnošću, kao i kod subjekata koji obavljaju djelatnost proizvodnje pločastog namještaja i rezanja i kantiranja ploča od iverice. Oni spadaju u rizičnu grupu s obzirom na to da djelatnost kojom se bave proizvodi otpad koji se može koristiti za zagrijavanje ili za proizvodnju peleta, a da pri tome nemamo dokaz o kvaliteti istog. Na osnovu utvrđenog stanja inspektori su izdavali rješenja o otklanjanju nedostataka, rješenja o izradi monitoringa emisije polutanata u zrak, te poduzimali prekršajne sankcije", navela je Vildana Brdarić iz KUIP-a.

Navela je kako inspektori tokom ove sedmice nadzore provode nad potencijalnim zagađivačima zraka na području općina Ilijaš i Ilidža koji za zagrijavanje koriste čvrsta goriva, s obzirom na povećanu zagađenost, koju ovih dana pokazuju mjerne stanice na području tih općina. Osim toga, pokrenuta je i kontrola gradilišta u užem dijelu grada za koje je izdata okolišna dozvola Ministarstva te da urbanističko-građevinska inspekcija do sada nije uočila nepravilnosti u građenju.

Na terenu su i saobraćajni inspektori koji vrše nadzor teretnih motornih vozila kojima se obavlja prevoz uglja, u smislu posjedovanja dokaza o kvaliteti uglja.

"Tržišno-turistička inspekcija je prilikom kontrole prodaje uglja u KS do sada izvršila nadzor nad registrovanim subjektima koji obavljaju prodaju uglja u KS. Prekršajnim sankcijama inspektori su djelovali u jednom slučaju, jer im na uvid nije predočen certifikat o kvalitetu izdat od akreditovane kuće po BAS standardima. Osim registriranih subjekata inspektori su kontrolisali i nelegalni promet ugljem na području KS. U vezi s tim nedozvoljenim radnjama izdat je jedan prekršajni nalog i rješenje o zabrani obavljanja trgovine", kazala je Brdarić.

Podsjetila je da je u KS zabranjeno kao gorivo uvoziti teška ulja kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 posto mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad jedan posto te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg, što se dokazuje certifikatom izdatim od strane ovlaštene laboratorije.

"Istovremeno napominjemo da je kontrola ložišta individualnih stambenih objekata u nadležnosti Inspekcije zaštite od požara koja djeluje pri MUP-u KS. Mjerenje emisija iz motornih vozila se vrši na tehničkom pregledu vozila u skladu sa posebnim propisima iz oblasti sigurnosti saobraćaja, što kontroliše Ministarstvo unutrašnjih poslova KS", navela je Brdarić.

Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS predviđene su novčane sankcije koje iznose od 1.000,00 do 5.000,00 KM za pravna lica, od 500 do 1000 za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizička lica.

Energetika.ba / Klix.ba