Energetika.ba
Zaštita okoliša

Počela izrada registra emisija u zrak i informacionog sistema zagadivača u Kantonu Sarajevo

Autor: Energetika.ba
Počela izrada registra emisija u zrak i informacionog sistema zagadivača u Kantonu Sarajevo

Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo je zbog nepovoljnih geografskih karakteristika i velikog broja pojedinačnih izvora dugi niz godina nezadovoljavajući i može se unaprijediti samo kroz uspostavu centralizovanog sistema za upravljanje kvalitetom zraka i nadzorom nad izvorima zagađenja. Kako bi se na adekvatan način upravljalo kvalitetom zraka, potrebno je ciljano i kontinuirano djelovati na izvore emisija, a u zavisnosti od njihovih karakteristika, sezonskih varijacija i geografskog položaja. Izvori emisija koji najviše doprinose lošem stanju zraka u Kantonu Sarajevo su: proizvodnja toplotne energije za grijanje tokom zime, saobraćaj, izvori izvan Kantona, uslužne djelatnosti i industrijski pogoni i postrojenja.

Uvažavajući pozitivne prakse iz zemalja EU i s ciljem uspostave sistema upravljanja kvalitetom zraka, neophodna je izrada detaljnog i georeferenciranog registra emisija u zrak prema usvojenoj EMEP/EEA nomenklaturi na cijelom području KS, a kako bi se sagledali pojedinačni uticaji svih izvora i mogli napraviti planovi za sanaciju stanja. S tim u vezi, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNDP-om, je započelo izradu registra emisija u zrak i informacionog sistema zagadivača u Kantonu Sarajevo.

Registar emisija i informacioni sistem će u budućnosti osigurati bolji pristup informacijama svim zainteresovanim stranama, podržavajući aktivno učešće javnosti u odlučivanju o zaštiti okoliša. Informacioni sistem registra će kroz ovaj projekt biti integrisan na modernu digitalnu GIS platformu Kantona Sarajevo, koja je već uspostavljena pri Zavodu za informatiku i statistiku KS. Također, registar će osigurati podatke o aktivnostima i izvorima emisija (uključujući i emisije glavnih stakleničkih gasova), te u budućnosti poslužiti za proračun ukupnih emisija stakleničkih gasova i izradu plana sa mjerama i aktivnostima, u cilju postizanja klimatske neutralnosti Kantona Sarajevo.

Prvi koraci u izradi registra će biti prikupljanje raspoloživih informacija od javnih institucija, te prikupljanje podataka direktno od poslovnih subjekata koji svojim aktivnostima doprinose lošem stanju kvaliteta zraku. Nakon prikupljanja svih relevantnih podataka, pristupit će se izradi registra prema metodologiji propisanoj u EMEP/EEA Vodiču za inventar emisija zagadujućih materija iz 2019. godine.

Informacioni sistem registra zagađivača koji će biti uspostavljen u Kantonu Sarajevo će se oslanjati na najmodernije GIS alate, jedinstvenu baza podataka svih izvora i geoportal, koji će po prvi put u Bosni i Hercegovini osigurati digitalizaciju svih prikupljenih podataka i njihov prikaz na prostornim mapama u mreži 100mx100m, te osigurati potrebne podatke za dalja djelovanja i za informiranje javnosti.

Ovako izraden registar će poslužiti i kao osnova za razvoj preciznog modela disperzije emisija u zrak, te za izradu novog baznog disperzionog modela i karte kategorizacije područja prema kvalitetu zraka u KS. Karta kategorizacije koja će biti izradena kroz ovaj projekt će predstavljati osnov, kako za prostorno planiranje, planiranje novih zahvata u prostoru, tako i za određivanje prioritetnih područja prilikom implementacije mjera u narednim godinama.

Energetika.ba