Energetika.ba
Novosti

Vlada BPK Goražde - Data mogućnost za dodjelu koncesija za izgradnju fotonaponskih elektrana

Autor: Energetika.ba
Vlada BPK Goražde - Data mogućnost za dodjelu koncesija za izgradnju fotonaponskih elektrana

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je na sjednici, u skladu sa Zakonom o koncesijama BPK, dala saglasnost na prijedlog Odluke Ministarstva za privredu BPK Goražde, o pristupanju dodjeli koncesije putem samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije za izgradnju solarnih elektrana na području tog kantona i to na lokacijama  „FNE Jahorina“ „Jahorina 1“, „FNE Jahorina 2“ , „FNE Vranovina“ i Vjetroelektrane na lokaciji „Kacelj“

Tom odlukom resornom ministarstvu data je mogućnost za izdavanje lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana, a svi zainteresovani subjekti svoje prijedloge za dodjelu koncesija mogu dostaviti na adresu ministarstva.

Saglasnost Vlade BPK Goražde data je i za izradu Projekta uređenja potoka koji prolazi kroz lokalitet bivše kasarne „Šišeta“ u ulici Meha Hubjera u Goraždu.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za unutrašnje poslove, svojom odlukom Vlada BPK Goražde, dala je saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora o načinu utroška sredstava iz Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti i fondovima“ iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu, koja su putem Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova data za unaprijeđenje rada Uprave policije resornog ministarstva BPK.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, na današnjoj sjednici data je saglasnost na Odluku o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde, na ime realizacije dodatnih programa, a  Finansijska sredstva u iznosu od 6.200 odobrena su za dva sportska kluba.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, saglasnost je data na Odluku o odobravanju novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde u iznosu od  15.000 KM, a sredstva su osigurana na ime pokrića troškova pružanja usluga i funkcionisanja te javne ustanove, izmirenje dijela obaveza prema uposlenicima po Sporazumu o regulisanju potraživanja potpisanog 2015. godine, te Sporazuma sa Poreznom upravom FBiH o plaćanju duga u ratama po osnovnu javnih prihoda, na koji je 2020. godine saglasnost dala Vlada BPK Goražde.

Saglasnost Vlade BPK Goražde, data je i na prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za potpisivanje Sporazuma o finansiranju treće faze Projekta Zeleni ekonomski razvoj u vezi aktivnost „Izrade projekta kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP)“ na području našeg kantona. Na osnovnu odluke Sporazum sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) potpisat će resorni ministar.

Tom ministarstvu data je saglasnost na Programe o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskih kodova - Subvencije javnim preduzećima i Tekući transferi drugim nivoima vlasti, kako bi se obezbjedila dodatna  finansijska sredstva za realizaciju projekata od značaja za zaštitu okoliša.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde, dala je saglasnost na Odluku o dodjeli finansijskih sredstava Rijasetu Islamske zajednice BiH te saglasnost na prijedlog Odluke Kantonalne uprave civilne zaštite o Izmjenama i dopunama Plana i Programa korištenja sredstava prikupljenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

(Energetika.ba / FENA)